Podcast: interview met de practor

In het kader van het onderzoek waarin het practoraat samenwerkt met HAN – University of Applied Sciences (HAN) en andere practoraten is practor Martijn van Schaik van het Centrum voor Top Techniek geïnterviewd. Dat interview volgde op een sessie met andere deelnemersaan het onderzoek over de stand van zaken rond kennisdeling vanuit de practoraten binnen de organisaties. Dit is de audio van dat interview.De hele bundel waar dit interview in staat is te vinden via www.hybrideonderwijs.nl en heet Zin en Betekenis van het practoraat Hybride onderwijs.

Podcast, zoals we deden. (uit Zin en Betekenis)

Zoals we de afgelopen jaren vaker deden, ook vóór de coronapandemie
ons beperkingen oplegde, zijn we voor dit hoofdstuk via een videoverbinding met elkaar in gesprek gegaan. We hebben dit gesprek opgenomen,
omdat we willen laten zien hoe we te werk gaan bij het onderzoeken,
ontwikkelen en ontwerpen in het practoraat. Uit onderstaande transcriptie zal duidelijk worden dat daar geen dichtgetimmerd strak plan
achter zit, maar eerder allerlei meer of minder samenhangende idealen,
ideeën, richtingen en gedachten, die niet droogjes op te sommen of erg
diep te analyseren zijn. Het gesprek is tevens te beluisteren als podcast
via de website (www.hybrideonderwijs.nl).

‘Dan kan ik echt zeker weten wat ik leuk vind.’

Leerlingstromen VKR

In dit hoofdstuk willen we daarom dieper ingaan op de keuzeontwikkeling van leerlingen in de vakmanschapsroute (VKR), door interviews die we met negen leerlingen hielden te analyseren. Vanuit de brede, meer kwantitatieve gegevens over de route die leerlingen door de VKR (kunnen) volgen,
proberen we te achterhalen wat de redenen achter opvallende keuzes zijn. We doen dat door van drie van de negen leerlingen in kaart te brengen hoe zij zelf hun persoonlijkheid en doelen schetsen.